Procedura recenzowania artykułów przeznaczonych do FAP

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011) każdy artykuł przyjęty do FAP poddawany jest ocenie przez dwóch anonimowych recenzentów spoza Muzeum Archeologicznego w Poznaniu według procedury double-blind review process.

Przyjęty w FAP sposób recenzowania jest zgodny z podstawowymi zasadami zalecanymi przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.pbn.nauka.gov.pl).

 

W formularzu recenzji znajdują się następujące pytania: 

Czy zakres merytoryczny artykułu odpowiada profilowi FAP?

Czy praca wnosi nowe treści?

Czy tytuł wyraźnie odzwierciedla treść artykułu?

Czy układ pracy jest czytelny i odpowiada ogólnie przyjętym standardom?

Czy zastosowane w pracy metody są nowoczesne i jasno przedstawione?

Czy interpretacje i wnioski są poparte przesłankami wynikającymi z pracy?

Czy wszystkie ilustracje i tabele są konieczne pod względem merytorycznym, poprawnie skonstruowane oraz wystarczającej jakości graficznej?

Czy streszczenie jest wystarczająco zwarte i odzwierciedla treść pracy?

Czy cytowania literatury przedmiotu są właściwe i adekwatne do obecnego stanu wiedzy?

Czy niektóre części pracy powinny być rozszerzone lub skrócone?

Czy wymagane są poprawki językowe?

 

Recenzja kończy się wyborem jednej z poniższych opcji:

Do akceptacji po drobnych poprawkach.

Do akceptacji po zasadniczych zmianach.

Po wprowadzonych korektach artykuł powinien trafić ponownie do recenzenta.

Praca nie nadaje się do druku.