Sobota, 13.07.2024 IMIENINY: Danieli, Irwina, Małgorzaty PL EN |

Katarzyna Dudlik, Piotr Zeman
Entangled Mycenae: towards a model of Mycenaean palatial town 
Mykeny w sieci powiązań: w stronę modelu mykeńskiego m iasta
DOI 10.34868/FAP56.001

 

Dawid Borowka
The Sistrum and its Mistress. Some thoughts about the usage of sistrum on Crete
and its Hathoric associations 
Pani Sistrum. Kilka uwag dotyczących znaczenia sistrum na Krecie
w kontekście związku instrumentu z boginią Hathor 
DOI 10.34868/FAP56.002

 

Diana Wolf
Embodying Change? Homosomatic Hybridity as Transformational Response
in LM II/III Crete 
Morfizacja zmiany? Hybrydyczność homosomatyczna jako odpowiedź na transformacje
późnego okresu minojskiego (LM 11/111) na Krecie
DOI 10.34868/FAP56.003

 

Cezary Bahyrycz
Central Macedonia in Relation to the North and South. Northern Aegean in the Light
of Ceramic Evidences. Case of Mycenaean and Incised/ Encrusted Ware  
Środkowa Macedonia na tle Północy i Południa. Północna Egea w świetle materiałów
ceramicznych. Przypadek ceramiki mykeńskiej i nacinanej/ inkrustowanej 
DOI 10.34868/FAP56.004

 

Przemysław Bobrowski, Agnieszka Mączyńska
Clayton ring from Bargat El-Shab (Western Desert, Egypt) 
Pierścień Claytona z Bargat El-Shab (Pustynia Zachodnia, Egipt)
DOI 10.34868/FAP.56.005

 

Materiały

 

Danuta Żurkiewicz
Kotowo, stanowisko 1 - osada kultury pucharów lejkowatych
z pierwszej połowy IV tys. przed Chr.
Kotowo, site 1 - a settlement of the Funnel Beaker culture
from the 4th millennium BC 
DOI 10.34868/FAP56.006

 

Bartłomiej Kaczyński, Marta Sierant-Mroczyńska

Ciążeń - zapomniane cmentarzysko kultury pomorskiej z unikatowym wyposażeniem 
Ciążeń - forgotten cemetery of the Pomeranian culture with unique grave furnishings 
DOI 10.34868/FAP.56.007

 

Lidia Kamyszek, Leszek Zygadło
Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Ochocicach, stanowisko 5, woj. łódzkie 
Cemetery of the Przeworsk culture community at Ochocice, site 5, Łódź Province 
DOI 10.34868/FAP.56.008

 

Bartłomiej Gruszka
Znalezisko gromadne przedmiotów żelaznych z wczesnego średniowiecza
z Lubinicka, pow. świebodziński 
Find of the early medieval hoard of iron implements from Lubinicko, Świebodzin district ... 213
DOI 10.34868/FAP.56.009

 

Justyna Karkus, Piotr Chabrzyk, Magdalena Majorek
Próba identyfikacji zmarłych pochowanych w krypcie kościoła
pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu
Burials from the crypt of the post-Jesuit church of Saint Adalbert
and Saint Stanislaus in Kalisz
DOI 10.34868/FAP.56.010

 

Marcin Ignaczak, Jakub Affelski
Południowy fragment fortyfikacji miejskich przy Ciemnej Bramce w Poznaniu
The southern fragment of city defences at Ciemna Bramka in Poznań
DOI 10.34868/FAP.56.011

 

Varia
 

Olga Adamczyk
Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2019 roku
Report on the activities of the Poznań Archaeological Museum in 2019 

A n e k s
Publikacje pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2019 roku
DOI 10.34868/FAP.56.012